Gemeente Dronten – Engineering BRM Koopmans OFW

In opdracht van Gemeente Dronten werken wij mee aan het nieuwbouwplan Hanzekwartier in Dronten.

Samen met Koopmans Bouwgroep heeft Oost Flevoland Woondiensten (OFW) een gemengde huur- koop wijk ontwikkeld in het deelgebied Spoorzone. Wij richten ons tijdens dit project op het maken van een inrichtingsplan woonrijp maken, het opstellen van een rioleringsplan en we stellen het ontwerp en bestek op van het bouwrijp maken.

 

 

 

 

 

 

Gemeente de Bilt – Groot onderhoud Kerkdijk Westbroek

In opdracht van Gemeente de Bilt hebben we het groot onderhoud aan de Kerkdijk Westbroek verzorgd.

De werkzaamheden die we hiervoor hebben gedaan zijn het inventariseren van de belanghebbenden en hierbij het in kaart brengen van de knelpunten waar tegenaan gelopen kan worden. Hiervoor is een BLVC-plan opgesteld. Daarnaast hebben we het ontwerp, bestek voorbereiding en de begeleiding van de aanbesteding verzorgd. Ook hebben we nog advies uitgebracht in de te treffen onderhoudsmaatregelen.

 

 

 

 

 

 

Gemeente Dronten – Nieuwbouwplan De Graafschap Biddinghuizen

De Graafschap is onderdeel van een grootschalige woningbouwontwikkeling in Biddinghuizen. Fase 1 is reeds gerealiseerd en voor fase 2 heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld, de waterhuishouding verzorgd, en het bouwrijp maken in een tweetal percelen voorbereid.

Het beleid van de gemeente is om duurzaamheid ook mee te laten wegen in de aanbestedingen van werken. Voor het bouw– en woonrijp maken van dit project hebben wij een BPKV aanbesteding voorbereid en begeleid met Dubotool.nl o.b.v. de Niet-Openbare Procedure. Hierdoor hebben we duurzaamheid meetbaar kunnen maken in o.a. transport, materieel en materiaalgebruik. De aanbesteding heeft in het voorjaar van 2023 plaatsgevonden en inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond.

 

 

 

 

 

 

Ondersteuning Pompekliniek GWW werkzaamheden

In opdracht van Stichting Pro Persona hebben we al diverse opdrachten uitgevoerd in en om de Pompekliniek in Nijmegen.

 

 

 

 

 

De werkzaamheden die we hiervoor hebben gedaan zijn het inventariseren van GWW werkzaamheden n.a.v. de wijziging en uitbreiding van hekwerken rondom  de kliniek. Deze werkzaamheden hebben wij verwerkt op diverse tekeningen en beschreven in een bestek. Daarnaast hebben we de aanbesteding begeleid voor de stichting en tijdens de werkzaamheden is onze toezichthouder het 1e aanspreekpunt geweest voor de aannemer.

 

 

 

 

Gemeente Beuningen – Herinrichting Houtduiflaan

De Houtduiflaan is een van de ontsluitingswegen van Beuningen. De huidige inrichting voldeet niet meer aan de landelijke richtlijnen en de verkeersveiligheid liet te wensen over.

Daarnaast is de Houtduiflaan onderdeel van de zgn. ‘blauwe ader’. Het hemelwater vanaf de noordzijde van Beuningen werd nog via een gemengd stelsel afgevoerd.

 

Op basis van de verschillende knelpunten vanuit de vakdisciplines verkeer, groen en water heeft Drong een variantenstudie gedaan naar de diverse mogelijkheden.

In 2020 is het definitief ontwerp voor de Houtduiflaan vastgesteld. In dit ontwerp worden diverse oversteeklocaties en kruisingen verbeterd, worden de fietsers deels gescheiden van de rijbaan en wordt een rotonde aangelegd op de kruising met de Geradtslaan.

Naast het verkeerskundige ontwerp heeft Drong tevens het nieuwe rioolontwerp ingepast waarbij het hemelwater van de Houtduiflaan wordt afgekoppeld. Hierbij is in het ontwerp tevens rekening gehouden met het afkoppelen van de wijk ten noorden van de Houtduiflaan.

Binnen het project bleken diverse uitdagingen zoals beperkingen in het bestemmingsplan (geluid), grondaankoop, aanwezige kabels en leidingen en bomen. Doordat we voorafgaand het project en ook tijdens de uitwerking steeds alle vakdisciplines hebben betrokken en gezamenlijke risicosessies hebben gehouden, heeft dit geresulteerd in een haalbaar ontwerp.

Op basis van het definitieve ontwerp hebben we de volledige bestek voorbereiding verzorgd. tekeningen voor de vergunningen en grondaankopen opgesteld.

Tevens hebben we tijdens de uitvoering van het project de toezicht verzorgd.