Gemeente Harderwijk

Toezicht Waterfront Harderwijk

In Harderwijk zijn de contouren van het woonrijp maken van de 3e fase op het Waterfront steeds zichtbaarder aan het worden. De Jantje Boonenstraat, Willem van Ariestraat en de Jan Piekgracht worden in opdracht van de gemeente Harderwijk door Boskalis 100% emissie loos gerealiseerd.

We mogen als Drong voor de gemeente Harderwijk toezichthouden op de uitvoering en realisatie van deze werkzaamheden en zo ook mee werken aan de ambitie Duurzaam Doen! van de Gemeente Harderwijk.

Herontwikkeling voormalige Politieacademie Amsterdam

Waterbeleving in een hoogwaardige nieuwbouwlocatie in Amsterdam. Hiervoor is door Drong de gehele planvorming voor de buitenruimte verzorgd.

De Alliantie Ontwikkeling heeft het terrein van de voormalige Politieacademie aan de Sloterweg 700 te Amsterdam ontwikkeld tot een kleine hoogwaardige nieuwbouwlocatie met 39 woningen bestaand uit tweekappers en vrijstaande woningen. Hiervoor is op basis van het stedenbouwkundig plan door Drong de gehele planvorming verzorgd tot en met begeleiding tijdens de uitvoering toe.

 

De uitdaging waar we in dit project met name tegen aanliepen, was dat de verkoop van de kavels gestart werd op basis van stedenbouwkundig ontwerp terwijl afstemming met Waternet en gemeente Amsterdam nog moest plaats vinden. Hierdoor stond de gehele planvorming onder een behoorlijke tijdsdruk.

 

Projectbegeleiding en communicatie

Hoewel het een relatief kleinschalig project lijkt te zijn, was het project door de ligging en de vele betrokken partijen toch een gecompliceerd project. Het gehele afstemmings- en communicatieproces met de betrokken partijen is door ons in goede banen geleid. De complexiteit van het project werd o.m. veroorzaakt door de volgende onderdelen:

  • Het begeleiden van o.m. zettingsberekeningen en constructie- en funderingsberekeningen i.v.m. de zettingsgevoelige ondergrond.
  • Doorlopen van een dijkverleggingsprocedure, incl. verzorgen / begeleiden van de benodigde berekeningen en onderzoeken.
  • Doorlopen van de wenstracé procedure, incl. afstemming met alle K&L-beheerders.
  • Afstemming van het rioolontwerp met Waternet.
  • Afstemming van het inrichtingsplan met de omwonenden en stadsdeel Nieuw West.
  • Afstemming van het verkeerskundig plan met de Centrale Verkeerscommissie (CVC) van Amsterdam.
  • Afstemming met bewoners van aangrenzende woonwijk.

 

Stedelijk waterbeheer

Omdat ‘waterbeleving’ een kernwoord is bij de herontwikkeling van dit gebied, is er veel water gecreëerd. Rond het plangebied ligt een primaire watergang in beheer bij Waternet. Aan de oostzijde loopt een secundaire watergang in beheer bij het Stadsdeel. De watergang in het midden van het plangebied is particulier eigendom. In overleg met het Stadsdeel en Waternet is het ontwerp voor de watergangen verder uitgewerkt. Hierbij kwam naar voren dat er voor de watergang tussen de Sloterweg en de uitgeefbare kavels te weinig ruimte beschikbaar was. In overleg met Waternet is een afwijkende breedte vastgesteld. Om dit te realiseren moest een 8 m lange stalen damwand toegepast worden.

 

Voor de hemelwaterafvoer was het de wens om regenwater zoveel mogelijk bovengronds te laten afvloeien. Aan de hand van berekeningen is nagegaan of dit met een open goot haalbaar was. Probleem waar we hier tegen aanliepen  was dat er maar beperkt mogelijkheden waren om uitstroompunten te realiseren. Er is daarom gekozen voor een watersysteem dat deels via een open goot en deels via kolken afwatert.

In overleg met Waternet is door ons het rioolontwerp voor het DWA opgesteld. Eén van de eisen van Waternet was dat het riool onderheid moet worden vanaf een lengte van ca. 200 m. Een deel van het DWA-riool is daarom onderheid uitgevoerd en zal in een afzonderlijk project worden aangesloten op een nog te realiseren transportriool in de Sloterweg.

Bestek en tekeningen / directie en toezicht

Op basis van het inrichtingsplan is het project vanwege de tijdsdruk en de benodigde afstemming in 3 fasen uitgevoerd:

  • De dijkverlegging, deze is inmiddels grotendeels gerealiseerd;
  • Het bouwrijp bestek, momenteel is dit bestek in uitvoering;
  • Het woonrijpbestek, dit wordt binnenkort op de markt gezet.

De begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt door ons verzorgd, waarbij wij ook het aanspreekpunt zijn voor de bouwers en nutspartijen.

Bouwrijp en woonrijp maken Groot Agteveld

Ontwikkeling van een nieuwbouwwijk te Achterveld, waar ca. 230 woningen in diverse prijsklassen worden gebouwd.

Woningcorporatie De Alliantie ontwikkeld aan de zuidzijde van Achterveld, gemeente Leusden een nieuwbouwwijk. Op deze locatie, met een oppervlak van ruim 10 ha, worden ca. 230 woningen in diverse prijsklassen gebouwd. Onderdeel van de ontwikkeling is de herinrichting van het Dorpsplein. In opdracht van De Alliantie is Drong in een vroeg stadium al aangeschoven bij de uitwerking van het project om de stedenbouwkundige ontwerpen op haalbaarheid te toetsen.

Zo hebben wij de stedenbouwkundige ontwerpen getoetst aan de landelijke richtlijnen en de eisen van de gemeente Leusden en hebben wij een kostenraming gemaakt. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld waarbij nauw is samengewerkt met De Alliantie, de gemeente Leusden en het waterschap. Parallel aan het opstellen van het inrichtingsplan hebben wij een waterhuishoudkundig plan opgesteld en het rioolstelsel gedimensioneerd.

Ten behoeve van informatieavonden heeft Drong presentatietekeningen gemaakt en op de avonden zelf toelichting gegeven op het ontwerp.

Begin 2014 is er gestart met het bouwrijp maken van fase 1a en b, waarvan Drong het bestek heeft opgesteld. Achtereenvolgens is er in 2015 gestart met het woonrijp maken van fase 1a en is bouwrijp maken van fase 2 (tevens de laatste fase) in de zomer van 2017.

Voor dit project hebben we tevens de toezicht gedaan.

Projectvoorbereiding Ooij aan de Waal

Ooij aan de Waal is een nieuw woongebied dat zal worden gerealiseerd op het voormalige terrein van Steenfabriek in Ooij. Binnen het gebied zullen ca. 120 woningen en 80 appartementen worden gerealiseerd.

Bij het ontwerpen van de wijk is extra aandacht gegeven aan de landschappelijke inpassing en waterveiligheid. Drong is gevraagd om samen met LeFar West detail en invulling te geven van het stedenbouwkundig plan tot een maakbaar ontwerp.

 

 

Gemeente Veenendaal – Herinrichting Winkelcentrum Ellekoot

Het voormalige winkelcentrum Ellekoot in Veenendaal had een verouderde uitstraling en de parkeergelegenheid voor fietsers en automobilisten moest verbeterd worden.

 

 

Tegelijkertijd met de werkzaamheden van de gemeente zijn ook de gevels van de omliggende bebouwing  en het station Veenendaal-West aangepast, waardoor de gehele omgeving een nieuwe uitstraling heeft. Drong heeft het ontwerp voor de gemeente opgesteld, de aanbesteding en bouwteamfase begeleid, het Rockflow systeem ontwerpen en het UO uitgewerkt in bouwteam. Het project is gerealiseerd door Heijmans en opgeleverd in lente van 2022.

Gemeente Leusden

Bouw- en woonrijp maken Valleipark

In 2013 is gemeente Leusden begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Valleipark, een nieuwbouwwijk aan de noordoost kant van Leusden tussen de Liniedijk en het Valleikanaal. Deze wijk, die in drie fases wordt ontwikkeld, bestaat voornamelijk uit tweekappers en vrije kavels.

Drong heeft aan de hand van het vastgestelde stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan, van elke fase een inrichtingsplan opgesteld. Ten behoeve van informatieavonden heeft Drong dit inrichtingsplan omgevormd naar presentatietekeningen en op de avonden zelf toelichting gegeven op het ontwerp. Nadat het inrichtingsplan was vastgesteld is er per fase een bouwrijp en woonrijp bestek opgesteld en aanbesteed.

Tussen de nieuwbouwwijk en het Valleikanaal is een Ecologische Verbindingszone ontwikkeld.
Een Ecologische Verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden die ervoor zorgt dat planten en dieren zich kunnen verspreiden en ontwikkelen. De aanleg bestaat uit de kap van een aantal bomen, het graven van natuurvriendelijke oevers en inhammen en het aanbrengen van nieuwe taluds.
Ook hier is Drong betrokken geweest bij de voorbereiding. Zo hebben wij de ontwerpen uitgewerkt en het bestek opgesteld. Daarnaast zijn er de nodige afstemming overleggen gevoerd met de diverse Stakeholders ter vaststelling van het ontwerp en de EMVI-criteria voor de aanbesteding.

Gemeente Barneveld

Reconstructie rotonde Thorbeckelaan

Door de nieuwbouw van evenementenhal Midden Nederland Hallen, in de oksel van afrit ‘Barneveld’ van de A30, is een aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk. In maart 2012 heeft de gemeente Barneveld Drong gevraagd om mee te denken over de voorbereiding van de reconstructie.

 

 

De ontwikkelaar van de evenementenhal had de intentie om op korte termijn te starten met de bouw dus moest het werk in een kort tijdsbestek worden voorbereid. Om de markt mee te laten denken hebben wij geadviseerd om het werk op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving aan te besteden. Belangrijk EMVI-criterium is de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het hulpverleningscentrum, gelegen aan de rotonde.

 

 

Gemeente Bussum Bensdorp

Het project Bensdorp Bussum betreft de herontwikkeling van de voormalige Bros chocoladefabriek. Een plan waarin wonen, werken, cultuur en behoud van monumentale delen van de fabriek samengaan. In het ontwerp is op diverse onderdelen geprobeerd het industriële uiterlijk van de voormalige fabriek terug te laten komen.

 

 

Drong heeft in opdracht van Bouwbedrijf Noordersluis de besteksvoorbereiding verzorgd voor het openbare gebied en de daktuin van het project Bensdorp. Gedurende de voorbereiding heeft Drong technisch advies geleverd aan de stedenbouwkundigen van buro VlugP, de opdrachtgever en de gemeente Gooise Meren om tot een gezamenlijk en technisch haalbaar ontwerp te komen.

Kenmerkende onderdelen binnen dit project zijn de directe ligging aan het spoor met bijbehorende eisen van Prorail, de technische uitwerking en adviseren van de daktuin en de infiltratie(berekening) van het hemelwater d.m.v. infiltratie kratten in de openbare ruimte.

SamenThuis Vastgoedontwikkeling Bouw- en woonrijp maken Westerwal Oudewater

Voor de Westerwal is in 2019 een stedenbouwkundige visie opgesteld, waarbij het gebied wordt ontwikkeld voor ongeveer 100 woningen, 175 parkeerplaatsen en twee sloephavens met botenhellingen. . Drong is gevraagd door SamenThuis Vastgoedontwikkeling B.V. om  technische invulling te geven aan de visie door het project bouw en woonrijp te maken.  Dit project is een mooie uitdaging voor Drong vanwege de unieke aspecten van de woonwijk en de omvang van het project.

 

 

Gemeente Zevenaar

Bouw- en woonrijp maken De Stede

Aan de oostzijde van Zevenaar wordt de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen gerealiseerd. De wijk bestaat uit meerdere buurtschappen, namelijk De Tol, De Bem en De Stede.

 

 

In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft Drong de besteksvoorbereiding verzorgd voor buurtschap De Stede waar ca. 140 woningen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Drong de coördinatie verzorgd voor het uitvoeren van de benodigde bodemonderzoeken en de benodigde kostenramingen opgesteld.

Gedurende de voorbereiding bleek de planvorming op diverse onderdelen nog aan wijzigingen onderhevig. Doordat de deadline voor het bouwrijp maken steeds krapper werd, heeft Drong op diverse punten laten zien zich flexibel op te kunnen stellen en advies kunnen leveren voor wat betreft de fasering.

Een specifiek onderdeel binnen onze opdracht was het verzorgen van een complete rioolberekening voor de afvoer van hemelwater en vuilwater. Hiervoor zijn diverse varianten opgesteld en is de dimensionering van het stelsel dynamisch doorberekend met behulp van Sobek. Daarnaast hebben wij de benodigde detaillering verzorgd voor de vlonders aan de noordzijde van De Stede.