Kromme Akker Zuid Voorthuizen – Status: Uitvoering

Kromme Akker Zuid is een nieuwe woonwijk met 62 woningen in Voorthuizen, gemeente Barneveld, en maakt deel uit van de uitbreidingswijk Voorthuizen-Zuid.

 

 

 

Voor De Bunte Vastgoed Oost B.V. heeft Drong de projectvoorbereiding, aanbesteding en directievoering en toezicht van zowel het bouwrijp maken als het woonrijp maken verzorgd.

Het beleid van de gemeente Barneveld is dat het regenwater volledig oppervlakkig wordt geborgen en afgevoerd.  Dit hebben wij weten in te passen in het gedetailleerde hoogteplan, waarbij ook nog rekening is gehouden met de eisen voor toegankelijkheid en de aansluitende bestaande hoogtes.

 

 

 

Gemeente Berg en Dal – Herinrichting Herwendaalsehoek

Vanuit de Gemeente Berg en Dal is de vraag ontstaan om de boven en ondergrond van  de Herwendaalsehoek opnieuw in te richten.

Drong heeft de opdracht op zich genomen en het ontwerp gemaakt met bestek. Buiten het nieuwe straatbeeld om zijn er verkeerskundige aanpassingen gemaakt aan de weg om de omgeving veiliger te maken voor bewoners. De focus van het ontwerp lag bij de toevoeging van groen.

 

 

 

Gemeente Nijkerk – Herinrichting Vrijheidslaan} Status: {Voorbereiding

In opdracht van Gemeente Nijkerk werken wij aan de herinrichting van de Vrijheidslaan in het centrumgebied van Nijkerk. De Vrijheidslaan is onderdeel van de binnenring die het centrumgebied van Nijkerk ontsluit. De gemeente heeft besloten de inrichting te veranderen zodat doorgaand verkeer wordt ontmoedigd.

 

De werkzaamheden die onder dit project vallen zijn: Opstellen van het schetsontwerp t/m het definitiefontwerp, inclusief het opstellen van een presentatietekening met 3D-visuals, het opstellen van het bestek en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure.

 

 

 

 

NCB Projectrealisatie – Ontwikkeling Slingerpark

Status: In Voorbereiding

Landgoed Veldwijk in Ermelo is sinds 1886 in gebruik als instelling voor de geestelijke gezondheidszorg. Vanwege de grote veranderingen in de gezondheidszorg  is er de laatste jaren sprake van leegstaande en verouderde gebouwen. Dit biedt kansen voor de woningbouw ontwikkeling. Waar wij als Drong eerder in opdracht van Heijmans Vastgoed de civieltechnische voorbereiding hebben voorbereid voor het project Hooge Riet op het GGz terrein, mogen wij nu in opdracht van Slingerpark Ermelo (samenwerking tussen Van de Kolk Bouw B.V. en NCB Projectrealisatie B.V.) de projectvoorbereiding verzorgen voor deelgebied A ten westen van het GGz terrein.

 

Dit betreft de ontwikkeling van ca. 100 woningen. De grote uitdagingen in het gebied betreffen het handhaven van zoveel mogelijk monumentale bomen en het opstellen van een rioolplan waarbij de afvoer van een deel van het GGZ terrein nog intact dient te blijven.

Naast de projectvoorbereiding verzorgen wij de afstemming met de nutsbedrijven, de landschapsarchitect, de gemeente en GGz Centraal.

Er worden in dit gebied circa 100 woningen gebouwd in verschillende segmenten. Meer informatie is te vinden op www.slingerparkermelo.nl. 

 

 

 

 

Gemeente Nijkerk – Herinrichting Vrijheidslaan

Voor Gemeente Nijkerk hebben we de opdracht gekregen om mee te werken aan de ontwikkeling van tijdelijke woonvormen aan Spoorkamp 2 in Nijkerk.

 

 

Wij hebben voor dit project het ontwerp en participatie traject verzorgd. De werkzaamheden die hieronder vallen zijn: Opstellen van een VO inrichtingsplan en functioneel ontwerp, uitvoeren van diverse onderzoeken, het opstellen van het DO en presentatietekening met 3D-visuals, het opstellen van het bouw– en woonrijp bestek en het begeleiden van de aanbestedingsprocedure.

 

 

 

 

 

Gemeente Dronten – Ottodreef

De reconstructie van de Ottodreef in Dronten is onderdeel van een grootschalige ontwikkeling aan de westzijde van Dronten. Hiervoor hebben wij de reconstructie voorbereid.

De Ottodreef verbindt Oost en West Dronten met elkaar waardoor het behouden van een goede bereikbaarheid een van de uitdagingen was. Door middel van een EMVI uitvraag heeft de aannemer slimme oplossingen kunnen bedenken om de bereikbaarheid van Dronten te kunnen waarborgen.

Ook duurzaamheid speelt een belangrijke rol in dit project waardoor een berekening voor de meest duurzame oplossing in Dubotool is meegenomen. Verdere werkzaamheden die we hebben gedaan zijn, ontwerp, bestekvoorbereiding, waterhuishouding, coördinatie nutspartijen en toezicht.

 

Gemeente Zevenaar – Projectvoorbereiding Babberichseweg

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid heeft Gemeente Zevenaar de wens om de Baberichseweg opnieuw in te richten als fietsstraat. Tevens wordt het gevaarlijke kruispunt met de Vondellaan omgevormd naar een rotonde met een vrijliggend fietspad.

 

In opdracht van de gemeente verzorgen wij de verkeerskundige ontwerpen en adviseren wij in klimaat adaptieve maatregelen, aanpassingen aan de riolering en maatregelen in het kader van duurzaamheid. Daarnaast verzorgen wij de bestek voorbereiding en begeleiden wij de aanbesteding. De uitvoering van het project staat gepland vanaf 2023.

Gemeente Harderwijk

Toezicht Waterfront Harderwijk

In Harderwijk zijn de contouren van het woonrijp maken van de 3e fase op het Waterfront steeds zichtbaarder aan het worden. De Jantje Boonenstraat, Willem van Ariestraat en de Jan Piekgracht worden in opdracht van de gemeente Harderwijk door Boskalis 100% emissie loos gerealiseerd.

We mogen als Drong voor de gemeente Harderwijk toezichthouden op de uitvoering en realisatie van deze werkzaamheden en zo ook mee werken aan de ambitie Duurzaam Doen! van de Gemeente Harderwijk.

Herontwikkeling voormalige Politieacademie Amsterdam

Waterbeleving in een hoogwaardige nieuwbouwlocatie in Amsterdam. Hiervoor is door Drong de gehele planvorming voor de buitenruimte verzorgd.

De Alliantie Ontwikkeling heeft het terrein van de voormalige Politieacademie aan de Sloterweg 700 te Amsterdam ontwikkeld tot een kleine hoogwaardige nieuwbouwlocatie met 39 woningen bestaand uit tweekappers en vrijstaande woningen. Hiervoor is op basis van het stedenbouwkundig plan door Drong de gehele planvorming verzorgd tot en met begeleiding tijdens de uitvoering toe.

 

De uitdaging waar we in dit project met name tegen aanliepen, was dat de verkoop van de kavels gestart werd op basis van stedenbouwkundig ontwerp terwijl afstemming met Waternet en gemeente Amsterdam nog moest plaats vinden. Hierdoor stond de gehele planvorming onder een behoorlijke tijdsdruk.

 

Projectbegeleiding en communicatie

Hoewel het een relatief kleinschalig project lijkt te zijn, was het project door de ligging en de vele betrokken partijen toch een gecompliceerd project. Het gehele afstemmings- en communicatieproces met de betrokken partijen is door ons in goede banen geleid. De complexiteit van het project werd o.m. veroorzaakt door de volgende onderdelen:

  • Het begeleiden van o.m. zettingsberekeningen en constructie- en funderingsberekeningen i.v.m. de zettingsgevoelige ondergrond.
  • Doorlopen van een dijkverleggingsprocedure, incl. verzorgen / begeleiden van de benodigde berekeningen en onderzoeken.
  • Doorlopen van de wenstracé procedure, incl. afstemming met alle K&L-beheerders.
  • Afstemming van het rioolontwerp met Waternet.
  • Afstemming van het inrichtingsplan met de omwonenden en stadsdeel Nieuw West.
  • Afstemming van het verkeerskundig plan met de Centrale Verkeerscommissie (CVC) van Amsterdam.
  • Afstemming met bewoners van aangrenzende woonwijk.

 

Stedelijk waterbeheer

Omdat ‘waterbeleving’ een kernwoord is bij de herontwikkeling van dit gebied, is er veel water gecreëerd. Rond het plangebied ligt een primaire watergang in beheer bij Waternet. Aan de oostzijde loopt een secundaire watergang in beheer bij het Stadsdeel. De watergang in het midden van het plangebied is particulier eigendom. In overleg met het Stadsdeel en Waternet is het ontwerp voor de watergangen verder uitgewerkt. Hierbij kwam naar voren dat er voor de watergang tussen de Sloterweg en de uitgeefbare kavels te weinig ruimte beschikbaar was. In overleg met Waternet is een afwijkende breedte vastgesteld. Om dit te realiseren moest een 8 m lange stalen damwand toegepast worden.

 

Voor de hemelwaterafvoer was het de wens om regenwater zoveel mogelijk bovengronds te laten afvloeien. Aan de hand van berekeningen is nagegaan of dit met een open goot haalbaar was. Probleem waar we hier tegen aanliepen  was dat er maar beperkt mogelijkheden waren om uitstroompunten te realiseren. Er is daarom gekozen voor een watersysteem dat deels via een open goot en deels via kolken afwatert.

In overleg met Waternet is door ons het rioolontwerp voor het DWA opgesteld. Eén van de eisen van Waternet was dat het riool onderheid moet worden vanaf een lengte van ca. 200 m. Een deel van het DWA-riool is daarom onderheid uitgevoerd en zal in een afzonderlijk project worden aangesloten op een nog te realiseren transportriool in de Sloterweg.

Bestek en tekeningen / directie en toezicht

Op basis van het inrichtingsplan is het project vanwege de tijdsdruk en de benodigde afstemming in 3 fasen uitgevoerd:

  • De dijkverlegging, deze is inmiddels grotendeels gerealiseerd;
  • Het bouwrijp bestek, momenteel is dit bestek in uitvoering;
  • Het woonrijpbestek, dit wordt binnenkort op de markt gezet.

De begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt door ons verzorgd, waarbij wij ook het aanspreekpunt zijn voor de bouwers en nutspartijen.

Bouwrijp en woonrijp maken Groot Agteveld

Ontwikkeling van een nieuwbouwwijk te Achterveld, waar ca. 230 woningen in diverse prijsklassen worden gebouwd.

Woningcorporatie De Alliantie ontwikkeld aan de zuidzijde van Achterveld, gemeente Leusden een nieuwbouwwijk. Op deze locatie, met een oppervlak van ruim 10 ha, worden ca. 230 woningen in diverse prijsklassen gebouwd. Onderdeel van de ontwikkeling is de herinrichting van het Dorpsplein. In opdracht van De Alliantie is Drong in een vroeg stadium al aangeschoven bij de uitwerking van het project om de stedenbouwkundige ontwerpen op haalbaarheid te toetsen.

Zo hebben wij de stedenbouwkundige ontwerpen getoetst aan de landelijke richtlijnen en de eisen van de gemeente Leusden en hebben wij een kostenraming gemaakt. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan heeft Drong het inrichtingsplan opgesteld waarbij nauw is samengewerkt met De Alliantie, de gemeente Leusden en het waterschap. Parallel aan het opstellen van het inrichtingsplan hebben wij een waterhuishoudkundig plan opgesteld en het rioolstelsel gedimensioneerd.

Ten behoeve van informatieavonden heeft Drong presentatietekeningen gemaakt en op de avonden zelf toelichting gegeven op het ontwerp.

Begin 2014 is er gestart met het bouwrijp maken van fase 1a en b, waarvan Drong het bestek heeft opgesteld. Achtereenvolgens is er in 2015 gestart met het woonrijp maken van fase 1a en is bouwrijp maken van fase 2 (tevens de laatste fase) in de zomer van 2017.

Voor dit project hebben we tevens de toezicht gedaan.