Gemeente Leusden

Bouw- en woonrijp maken Valleipark

In 2013 is gemeente Leusden begonnen met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van Valleipark, een nieuwbouwwijk aan de noordoost kant van Leusden tussen de Liniedijk en het Valleikanaal. Deze wijk, die in drie fases wordt ontwikkeld, bestaat voornamelijk uit tweekappers en vrije kavels.

Drong heeft aan de hand van het vastgestelde stedenbouwkundige plan en het beeldkwaliteitsplan, van elke fase een inrichtingsplan opgesteld. Ten behoeve van informatieavonden heeft Drong dit inrichtingsplan omgevormd naar presentatietekeningen en op de avonden zelf toelichting gegeven op het ontwerp. Nadat het inrichtingsplan was vastgesteld is er per fase een bouwrijp en woonrijp bestek opgesteld en aanbesteed.

Tussen de nieuwbouwwijk en het Valleikanaal is een Ecologische Verbindingszone ontwikkeld.
Een Ecologische Verbindingszone is een verbinding tussen natuurgebieden die ervoor zorgt dat planten en dieren zich kunnen verspreiden en ontwikkelen. De aanleg bestaat uit de kap van een aantal bomen, het graven van natuurvriendelijke oevers en inhammen en het aanbrengen van nieuwe taluds.
Ook hier is Drong betrokken geweest bij de voorbereiding. Zo hebben wij de ontwerpen uitgewerkt en het bestek opgesteld. Daarnaast zijn er de nodige afstemming overleggen gevoerd met de diverse Stakeholders ter vaststelling van het ontwerp en de EMVI-criteria voor de aanbesteding.

Gemeente Barneveld

Reconstructie rotonde Thorbeckelaan

Door de nieuwbouw van evenementenhal Midden Nederland Hallen, in de oksel van afrit ‘Barneveld’ van de A30, is een aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk. In maart 2012 heeft de gemeente Barneveld Drong gevraagd om mee te denken over de voorbereiding van de reconstructie.

 

 

De ontwikkelaar van de evenementenhal had de intentie om op korte termijn te starten met de bouw dus moest het werk in een kort tijdsbestek worden voorbereid. Om de markt mee te laten denken hebben wij geadviseerd om het werk op basis van een RAW-bestek met als gunningscriterium de Economisch Meest Voordelige Inschrijving aan te besteden. Belangrijk EMVI-criterium is de verkeersafwikkeling en de bereikbaarheid van het hulpverleningscentrum, gelegen aan de rotonde.

 

 

Gemeente Bussum Bensdorp

Het project Bensdorp Bussum betreft de herontwikkeling van de voormalige Bros chocoladefabriek. Een plan waarin wonen, werken, cultuur en behoud van monumentale delen van de fabriek samengaan. In het ontwerp is op diverse onderdelen geprobeerd het industriële uiterlijk van de voormalige fabriek terug te laten komen.

 

 

Drong heeft in opdracht van Bouwbedrijf Noordersluis de besteksvoorbereiding verzorgd voor het openbare gebied en de daktuin van het project Bensdorp. Gedurende de voorbereiding heeft Drong technisch advies geleverd aan de stedenbouwkundigen van buro VlugP, de opdrachtgever en de gemeente Gooise Meren om tot een gezamenlijk en technisch haalbaar ontwerp te komen.

Kenmerkende onderdelen binnen dit project zijn de directe ligging aan het spoor met bijbehorende eisen van Prorail, de technische uitwerking en adviseren van de daktuin en de infiltratie(berekening) van het hemelwater d.m.v. infiltratie kratten in de openbare ruimte.

SamenThuis Vastgoedontwikkeling Bouw- en woonrijp maken Westerwal Oudewater

Voor de Westerwal is in 2019 een stedenbouwkundige visie opgesteld, waarbij het gebied wordt ontwikkeld voor ongeveer 100 woningen, 175 parkeerplaatsen en twee sloephavens met botenhellingen. . Drong is gevraagd door SamenThuis Vastgoedontwikkeling B.V. om  technische invulling te geven aan de visie door het project bouw en woonrijp te maken.  Dit project is een mooie uitdaging voor Drong vanwege de unieke aspecten van de woonwijk en de omvang van het project.

 

 

Gemeente Zevenaar

Bouw- en woonrijp maken De Stede

Aan de oostzijde van Zevenaar wordt de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen gerealiseerd. De wijk bestaat uit meerdere buurtschappen, namelijk De Tol, De Bem en De Stede.

 

 

In opdracht van de gemeente Zevenaar heeft Drong de besteksvoorbereiding verzorgd voor buurtschap De Stede waar ca. 140 woningen worden gerealiseerd. Daarnaast heeft Drong de coördinatie verzorgd voor het uitvoeren van de benodigde bodemonderzoeken en de benodigde kostenramingen opgesteld.

Gedurende de voorbereiding bleek de planvorming op diverse onderdelen nog aan wijzigingen onderhevig. Doordat de deadline voor het bouwrijp maken steeds krapper werd, heeft Drong op diverse punten laten zien zich flexibel op te kunnen stellen en advies kunnen leveren voor wat betreft de fasering.

Een specifiek onderdeel binnen onze opdracht was het verzorgen van een complete rioolberekening voor de afvoer van hemelwater en vuilwater. Hiervoor zijn diverse varianten opgesteld en is de dimensionering van het stelsel dynamisch doorberekend met behulp van Sobek. Daarnaast hebben wij de benodigde detaillering verzorgd voor de vlonders aan de noordzijde van De Stede.

 

Gemeente Ermelo – Herontwikkeling De Hooge Riet

De Hooge Riet in Ermelo is een herontwikkeling van Heijmans Vastgoed. Op het historische landgoed worden twee-onder-een-kapvilla’s, terraswoningen en huurappartementen gebouwd. Drong heeft opdracht gekregen de projectvoorbereiding van het bouw– en woonrijp maken voor haar rekening te nemen. De ontwikkeling van de Hooge Riet is een complex  proces vanwege de monumentale status van het pand en de voortuin. Ook het doel om de vele aanwezige en soms ook monumentale bomen waar mogelijk te behouden zorgt voor uitdagingen.

 

 

In de beginfase heeft Drong gekeken naar de waterhuishouding van het project. Er moest onder andere gezocht worden naar  mogelijkheden voor waterberging in het gebied. Hierbij is onder andere een overloopgebied langs de vijver ontworpen waarbij het aanzicht  niet aangetast mocht worden.

Ook het inventariseren van de knelpunten tussen het stedenbouwkundig ontwerp en de aanwezige bomen is door Drong in kaart gebracht. Hiervan is een overzicht gemaakt van de bomen die vergunningsplichtig zijn en de huidige staat van de bomen.

Voor het project is een tekening voor het bouwrijp maken opgesteld. Het uitwerken van de woonrijp situatie is reeds in ontwikkeling.

De werkzaamheden omvatten:

  • Projectbegeleiding en communicatie
  • Opstellen van een waterhuishoudingsplan
  • Opstellen van schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp
  • Opstellen van RAW-bestek opgesplitst in bouwrijp maken en woonrijp maken.
  • Het opstellen van een budget- en directieraming.
  • Het toezicht houden op de uitvoering.
  • Het ondersteunen in communicatie met derden.

Provincie Gelderland – Groot onderhoud N310

Groot onderhoud N310

Een gedeelte N310 is toe aan groot onderhoud van het wegdek. Daarnaast worden maatregelen toegepast omtrent de verkeersveiligheid en de groenvoorzieningen. Het projectgebied ligt tussen de A1 bij knooppunt Stroe aan de noordzijde en loopt door tot de rotonde die aansluit op de N304 bij Otterloo.  Het grootste aandeel van het werk bestaat uit het vervangen van de deklaag van de rijbaan. Daarnaast worden de lichtmasten vervangen en een groot deel van de opritten hersteld. Plaatselijk worden er enkele aanpassingen aan de weg gemaakt ten gunste van de verkeersveiligheid.

 

De Provincie Gelderland heeft het definitief ontwerp (DO) opgesteld. Op basis van het DO heeft Drong het RAW-bestek en de bestekstekeningen opgesteld.

In de voorbereiding bleek het bodemonderzoek niet dekkend te zijn voor de beoogde werkzaamheden. Hiervoor heeft Drong het bestaande bodemonderzoek beoordeeld op locaties waar nog een onderzoek benodigd was.

De werkzaamheden omvatten:

  • Het opstellen van een RAW-bestek
  • Het opstellen van bestekstekeningen
  • Het beoordelen van het bodemonderzoek

Gemeente Nijkerk – Herinrichting plein binnenstad

Gemeente Nijkerk is bezig met de herinrichting van de historische binnenstad. Drong heeft in opdracht van de gemeente het DO opgesteld, de coördinatie van de diverse onderzoeken en de bestek voorbereiding verzorgd.

 

Het project kent specifieke onderdelen die meegenomen zijn in de voorbereiding zoals de restauratie van de historische gracht, de ondergrondse waterloop, een nieuw waterplein in samenwerking met Rots Maatwerk en uiteraard de afstemming met de wekelijke markt en terrasgebruikers. De uitvoering is medio 2022 gestart.

 

Gemeente Wijk bij Duurstede

Reconstructie Koninginnebuurt Langbroek

De bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van de Koninginnebuurt in Langbroek was verouderd en aan vervanging toe. Drong is gevraagd om de reconstructie voor te bereiden.

In opdracht van de gemeente Wijk bij Duurstede hebben wij het ontwerp , de civieltechnische voorbereiding en de aanbesteding begeleid voor de herinrichting van de Koninginnenbuurt in Langbroek.

De gemeente had als wens om zoveel mogelijk gebruik te maken van plaatselijke partijen in de aanbesteding en tevens de aanwonenden te stimuleren zoveel mogelijk particulier verhard oppervlak te af koppelen. Door middel van een BPKV aanbesteding heeft dit geresulteerd in een inschrijving waar uiteindelijk bijna 100% van de aanwonenden heeft meegewerkt met afkoppelen en waarbij veel lokale partijen zijn ingezet bij de uitvoering van het project.

 

Vervangen Geluidsscherm Grote Beer

Tussen wijk de Grote Beer en wijk Dragonder Noord in Veenendaal bevond zich een geluidscherm die aan vervanging toe is. In verband met toenemende verkeersintensiteit en de wens van bewoners is de wens geuit om een hogere geluidsreductie te behalen.

 

In opdracht van de gemeente Veenendaal hebben wij de UAV-GC contractvoorbereiding verzorgd. De markt is hierbij uitgedaagd om een zo hoog mogelijke geluidsreductie te behalen waarbij gebruik wordt gemaakt van een duurzaam systeem met een groene uitstraling.

Inmiddels is de uitvoering afgerond en is er een geluidsscherm geplaatst en beplanting aangebracht. Met enkele jaren staat hier weer een mooi groen geluidsscherm.