Reconstructie Coenensparkstraat kruising IJsselkade Stationsplein. Status: Afgerond

Op basis van de beste score met ons plan van aanpak hebben wij de voorbereiding verzorgd voor het project ‘Reconstructie Coenensparkstraat, Contrescarp, spooronderdoorgang en Kruising IJsselkade – Stationsplein’.

Het project is onderdeel van een grote herontwikkeling op Industrieterrein De Mars.
Speerpunt binnen ons plan van aanpak is het zoveel mogelijk kunnen ontzorgen van de opdrachtgever. Een van de grootste uitdagingen is geweest om de besteksvoorbereiding tijdig gereed te hebben, zodat de volledige uitvoering van het werk nog in 2015 opgeleverd zou kunnen worden.

 

 

Dit heeft erin geresulteerd dat Drong zoveel mogelijk kartrekker is geweest in de afstemming met partijen als:

Provincie, Rijkswaterstaat, instanties die betrokken zijn bij de diverse vooronderzoeken, Nationale Bewegwijzeringsdienst, VRI, openbare verlichting, etc. Door het organiseren van een startoverleg met de betrokken disciplines en het regelmatig voeren van afstemmingsoverleg en met de opdrachtgever heeft Drong tijdig risico’s kunnen inventariseren in planning, kosten en uitvoeringswijze. Doordat onze werkvoorbereider minimaal één dag in de week op locatie heeft gewerkt, zijn de communicatielijnen zo kort en snel mogelijk verlopen.

 

Daarnaast heeft Drong het communicatietraject met de aanliggende bedrijven verzorgd zodat evt. knelpunten in een vroeg stadium bekend zijn.

De grootste uitdaging in het project bevonden zich in de diverse werkzaamheden en planning die grensden aan de reconstructiewerkzaamheden. Dit betroffen o.a. de aanleg van de nieuwe Noorderhaven, de bouw van een parkeergarage, de rioolwerkzaamheden binnen de keurzone, de bouw van de spooronderdoorgang, bedrijfsactiviteiten, etc.

Alle factoren die van invloed zijn op de werkzaamheden heeft Drong in een inschrijvingsleidraad en EMVI beoordelingsmatrix gegoten.

Op basis van een niet openbare procedure met voorselectie zijn er een 5-tal aannemers ingeloot om in te schrijven op het werk.

De besteksvoorbereiding omvatte:

  • De reconstructie, rioolvervanging en herinrichting van de Coenensparkstraat waarin zich tevens het nieuwe havenplein bevindt. Het havenplein wordt gekenmerkt door natuurstenen fiets- en voetpaden, beeldbepalende bomen met ondergrondse groeiplaatsverbetering, beluchting en watergeefsysteem, etc.
  • De reconstructie van de Contrescarp met een tijdelijke asfalt- bouw weg.
  • Het ontwerp en advies voor het aanbrengen van de asfaltverhardingen in de spooronderdoorgang.
  • De reconstructie van de kruising IJsselkade – Stationsplein met inpassing van een nieuwe VRI.
  • Het verzorgen van de EMVI beoordeling.
  • Het opstellen van een budget- en directieraming.
  • Het opstellen inschrijvingsleidraad en EMVI-matrix.
  • Beoordelen van de inschrijvingen.