Gemeente Beuningen – Herinrichting Houtduiflaan

De Houtduiflaan is een van de ontsluitingswegen van Beuningen. De huidige inrichting voldeet niet meer aan de landelijke richtlijnen en de verkeersveiligheid liet te wensen over.

Daarnaast is de Houtduiflaan onderdeel van de zgn. ‘blauwe ader’. Het hemelwater vanaf de noordzijde van Beuningen werd nog via een gemengd stelsel afgevoerd.

 

Op basis van de verschillende knelpunten vanuit de vakdisciplines verkeer, groen en water heeft Drong een variantenstudie gedaan naar de diverse mogelijkheden.

In 2020 is het definitief ontwerp voor de Houtduiflaan vastgesteld. In dit ontwerp worden diverse oversteeklocaties en kruisingen verbeterd, worden de fietsers deels gescheiden van de rijbaan en wordt een rotonde aangelegd op de kruising met de Geradtslaan.

Naast het verkeerskundige ontwerp heeft Drong tevens het nieuwe rioolontwerp ingepast waarbij het hemelwater van de Houtduiflaan wordt afgekoppeld. Hierbij is in het ontwerp tevens rekening gehouden met het afkoppelen van de wijk ten noorden van de Houtduiflaan.

Binnen het project bleken diverse uitdagingen zoals beperkingen in het bestemmingsplan (geluid), grondaankoop, aanwezige kabels en leidingen en bomen. Doordat we voorafgaand het project en ook tijdens de uitwerking steeds alle vakdisciplines hebben betrokken en gezamenlijke risicosessies hebben gehouden, heeft dit geresulteerd in een haalbaar ontwerp.

Op basis van het definitieve ontwerp hebben we de volledige bestek voorbereiding verzorgd. tekeningen voor de vergunningen en grondaankopen opgesteld.

Tevens hebben we tijdens de uitvoering van het project de toezicht verzorgd.