Herontwikkeling voormalige Politieacademie Amsterdam

Waterbeleving in een hoogwaardige nieuwbouwlocatie in Amsterdam. Hiervoor is door Drong de gehele planvorming voor de buitenruimte verzorgd.

De Alliantie Ontwikkeling heeft het terrein van de voormalige Politieacademie aan de Sloterweg 700 te Amsterdam ontwikkeld tot een kleine hoogwaardige nieuwbouwlocatie met 39 woningen bestaand uit tweekappers en vrijstaande woningen. Hiervoor is op basis van het stedenbouwkundig plan door Drong de gehele planvorming verzorgd tot en met begeleiding tijdens de uitvoering toe.

 

De uitdaging waar we in dit project met name tegen aanliepen, was dat de verkoop van de kavels gestart werd op basis van stedenbouwkundig ontwerp terwijl afstemming met Waternet en gemeente Amsterdam nog moest plaats vinden. Hierdoor stond de gehele planvorming onder een behoorlijke tijdsdruk.

 

Projectbegeleiding en communicatie

Hoewel het een relatief kleinschalig project lijkt te zijn, was het project door de ligging en de vele betrokken partijen toch een gecompliceerd project. Het gehele afstemmings- en communicatieproces met de betrokken partijen is door ons in goede banen geleid. De complexiteit van het project werd o.m. veroorzaakt door de volgende onderdelen:

  • Het begeleiden van o.m. zettingsberekeningen en constructie- en funderingsberekeningen i.v.m. de zettingsgevoelige ondergrond.
  • Doorlopen van een dijkverleggingsprocedure, incl. verzorgen / begeleiden van de benodigde berekeningen en onderzoeken.
  • Doorlopen van de wenstracé procedure, incl. afstemming met alle K&L-beheerders.
  • Afstemming van het rioolontwerp met Waternet.
  • Afstemming van het inrichtingsplan met de omwonenden en stadsdeel Nieuw West.
  • Afstemming van het verkeerskundig plan met de Centrale Verkeerscommissie (CVC) van Amsterdam.
  • Afstemming met bewoners van aangrenzende woonwijk.

 

Stedelijk waterbeheer

Omdat ‘waterbeleving’ een kernwoord is bij de herontwikkeling van dit gebied, is er veel water gecreëerd. Rond het plangebied ligt een primaire watergang in beheer bij Waternet. Aan de oostzijde loopt een secundaire watergang in beheer bij het Stadsdeel. De watergang in het midden van het plangebied is particulier eigendom. In overleg met het Stadsdeel en Waternet is het ontwerp voor de watergangen verder uitgewerkt. Hierbij kwam naar voren dat er voor de watergang tussen de Sloterweg en de uitgeefbare kavels te weinig ruimte beschikbaar was. In overleg met Waternet is een afwijkende breedte vastgesteld. Om dit te realiseren moest een 8 m lange stalen damwand toegepast worden.

 

Voor de hemelwaterafvoer was het de wens om regenwater zoveel mogelijk bovengronds te laten afvloeien. Aan de hand van berekeningen is nagegaan of dit met een open goot haalbaar was. Probleem waar we hier tegen aanliepen  was dat er maar beperkt mogelijkheden waren om uitstroompunten te realiseren. Er is daarom gekozen voor een watersysteem dat deels via een open goot en deels via kolken afwatert.

In overleg met Waternet is door ons het rioolontwerp voor het DWA opgesteld. Eén van de eisen van Waternet was dat het riool onderheid moet worden vanaf een lengte van ca. 200 m. Een deel van het DWA-riool is daarom onderheid uitgevoerd en zal in een afzonderlijk project worden aangesloten op een nog te realiseren transportriool in de Sloterweg.

Bestek en tekeningen / directie en toezicht

Op basis van het inrichtingsplan is het project vanwege de tijdsdruk en de benodigde afstemming in 3 fasen uitgevoerd:

  • De dijkverlegging, deze is inmiddels grotendeels gerealiseerd;
  • Het bouwrijp bestek, momenteel is dit bestek in uitvoering;
  • Het woonrijpbestek, dit wordt binnenkort op de markt gezet.

De begeleiding tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt door ons verzorgd, waarbij wij ook het aanspreekpunt zijn voor de bouwers en nutspartijen.